Vragen over de bevoegdheid van De Lijn

Waarvoor is het controlepersoneel bevoegd?

Het controlepersoneel van De Lijn heeft bepaalde bevoegdheden gekregen teneinde hun taak naar behoren te kunnen uitvoeren. Alle controleurs werden beëdigd om onder meer:

 • Administratieve geldboetes op te leggen
 • Processen-verbaal voor bepaalde inbreuken op de wegcode op te stellen (parkeren op een bushalte, …)
 • Controleren van de identiteit
 • Een reiziger, eventueel met dwang, van het voertuig verwijderen
Hoe verloopt een controle?

Stelt het controlepersoneel een overtreding vast, dan wordt uw identiteit vastgesteld en wordt er een proces-verbaal opgesteld. Op het moment van de controle ontvangt u tevens een folder met hierop uw proces-verbaal nummer. Binnen de 14 dagen na vaststelling wordt het voorstel van beslissing via de post opgestuurd.

Soorten inbreuken en bijhorende overlastboetes

Het Besluit van de Vlaamse Regering (Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM (B.S. 20 juli 2004), zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2022 (B.S. 6 december 2022), onderscheidt 3 soorten overtredingen: overtredingen van het type 1, type 2 en type 3.

Inbreuken van het type 1 en type 3 zijn gewone overtredingen, inbreuken van het type 2 worden beschouwd als zeer ernstige overtredingen vanwege:

 • hun zwaarwichtige gevolgen (bv. vertragen van een voertuig);
 • het gevaar dat ze veroorzaken voor de overtreder zelf of anderen (bv. in of uit het voertuig stappen voordat het stilstaat);
 • hun bedrieglijke aard (bv. vervalsen van een vervoerbewijs).

Bijgevolg worden inbreuken van type 2 zwaarder beboet.

Ongeacht het type overtreding verhoogt het boetebedrag bovendien als een overtreder dezelfde inbreuk meerdere keren begaat binnen de 12 maanden.

Boetebedragen en inbreuken waarop overlastboetes van toepassing zijn

Boetebedragen voor PV’s opgemaakt voor 01/01/2020:

1e inbreuk 2e inbreuk binnen 12 maanden 3e en elke volgende inbreuk binnen 12 maanden
Type 1 107 euro 294 euro 400 euro
Type 2 250 euro 400 euro 500 euro
Type 3 0 euro 20 euro 50 euro

 

Boetebedragen voor PV’s opgemaakt vanaf 01/01/2020:

Tussen 6 en 12 jaar:

1e inbreuk 2e inbreuk binnen 12 maanden 3e en elke volgende inbreuk binnen 12 maanden
Type 1 56 euro 56 euro 56 euro
Type 2 56 euro 56 euro 56 euro
Type 3 0 euro 20 euro 50 euro

 

Tussen 12 en 14 jaar:

1e inbreuk 2e inbreuk binnen 12 maanden 3e en elke volgende inbreuk binnen 12 maanden
Type 1 81 euro 214 euro 300 euro
Type 2 81 euro 214 euro 300 euro
Type 3 0 euro 20 euro 50 euro

 

Tussen 14 en 18 jaar:

1e inbreuk 2e inbreuk binnen 12 maanden 3e en elke volgende inbreuk binnen 12 maanden
Type 1 81 euro 214 euro 300 euro
Type 2 81 euro 214 euro 300 euro
Type 3 0 euro 20 euro 50 euro

 

18 jaar en ouder:

1e inbreuk 2e inbreuk binnen 12 maanden 3e en elke volgende inbreuk binnen 12 maanden
Type 1 107 euro 294 euro 400 euro
Type 2 250 euro 400 euro 500 euro
Type 3 0 euro 20 euro 50 euro

 

Inbreuken waarop overlastboetes van toepassing zijn

Type 1
 • Geen geldig vervoerbewijs.
 • Bevuilen van voertuigen. Werpen of achterlaten van een voorwerp of stof op de voertuigen, aan de haltes, op de sporen of in de openbare ruimtes. Belemmeren van de dienst.
 • Bevuilen of oneigenlijk gebruik maken van installaties, infrastructuur of apparatuur.
 • De openbare orde of rust van aanwezigen ernstig verstoren door dronkenschap, verdovende middelen, onzindelijkheid, ongewenste fysieke contacten of beledigende uitlatingen of handelingen.
 • In het bezit zijn van een voorwerp of stof die personen kan hinderen, bevuilen of ongemak bezorgen.
 • De deuren van een voertuig blokkeren of ertegen leunen.
 • Niet naleven van regels over het exclusief gebruik van deuren van voertuigen.
 • De chauffeur of ander personeelslid van De Lijn in dwaling brengen tijdens de rit.
 • Zich buigen of begeven over veiligheidsafsluitingen of markeringen. Zich zonder toestemming toegang verschaffen tot dienstloketten en doorgangen die voor het publiek verboden zijn.
 • Roken in voertuigen, schuilhuisjes en andere overdekte ruimtes van De Lijn.
 • Aanwijzingen van de chauffeur of controlepersoneel niet opvolgen.
 • Parkeren op minder dan 15 meter aan weerszijden van een halte
 • Parkeren op plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden
 • Niet eerbiedigen van verkeersbord F17 (rijstrook voorbehouden voor bussen)
 • Niet eerbiedigen van verkeersbord F18 (bijzonder overrijdbare bedding)
 • Niet eerbiedigen van dambord markering
 • Niet eerbiedigen bijzondere verkeerslichten
Type 2
 • Gebruik maken van een vervalst vervoerbewijs, vervalst bewijsstuk voor gratis vervoer of van een vervalste verminderingskaart.
 • Gebruik maken van een gepersonaliseerd vervoerbewijs of verminderingskaart zonder er titularis van te zijn.
 • Beschadigen, hinderen of vertragen van een voertuig.
 • Beschadigen of ontregelen van een installatie, infrastructuur of apparatuur.
 • In bezit zijn van een voorwerp of stof die personen kan kwetsen of aan een gevaar kan blootstellen.
 • De noodbediening van een deur gebruiken of ze op een andere manier openen. In of uit een voertuig stappen tijdens het manoeuvreren of voordat het volledig stilstaat.
 • Misbruik maken van het noodsein.
 • Aanraken van een elektrische leiding of installatie. Aanraken van een sein of de zichtbaarheid ervan belemmeren
Type 3
 • Abonnement vergeten
 • Niet correct valideren / registreren van een MOBIB-kaart op het gecontroleerde voertuig.